Allingåbro Enges Landvindingslag

Det 62 ha store pumpelag ligger lige syd for Allingåbro langs Alling Ås nordlige bred.

Området er i dag landbrugsjord. På billedet ses Drammelstrup Enge Landvindingslag forrest. Allingåbro Enges Landvindingslag ses til venstre i billedet, hvor udkanten af Allingåbro også kan ses. Den megen landbrugsjord betyder, at naturgenopretning i området kan reducere udledningen af kvælstof til Grund Fjord betragteligt. 

På det første målfaste kort fra 1816 består området af enge langs Alling Ås slyngninger.

Projektet blev gennemført i starten af 1960erne. I Rougsø-Sønderhald Herreders Landboforenings jubilæumsskrift 1926 — 1976 hedder det blandt andet om projektet: "Arealet omfatter 60 ha, beliggende syd for Allingåbro by langs Allingåen. Projektet er udarbejdet af landinspektør i 1962 (ikke helt korrekt, se nedenfor) og kostede da 224.000 kr., hvoraf lodsejerne skulle betale 90.000 kr. Der blev opført et dige langs Allingåen, begyndende ved broen over åen i Allingåbro Vest og 35 km langt. Der er ingen kanaler, men igennem arealet er nedlagt en rørledning, hvortil der er drænet. Desuden er opført en pumpestation med en kapacitet på 135 l/sek".

I aviserne fra den tid blev projektet første gang omtalt i Randers Dagblad den 8. juni 1955, hvor der netop var afholdt et lodsejermøde. 

I 1957 blev der givet tilsagn til projektet og den 16. marts 1961 skrev Randers Dagblad, at projektet var færdigt.

På statens tørvekort kan man se, at det kun er mindre dele af det 62 ha store pumpelag, som er tørvejord. De lyserøde områder har et organisk indhold på mere end 12 % og de lysegrønne områder har et organisk indhold på mellem 6 og 12 %.

Terrænsænkninger i området betyder, at man ikke kan slukke for pumperne uden, at der vil stå vand i dele af området. Kortet viser, hvor der står vand, hvis vandspejlet står 40 cm over havets overflade.