Drammelstrup Enges Landvindingslag

Det ca. 66 ha store pumpelag ligger lige syd for Allingåbro langs Alling Ås sydlige bred. 

Området er i dag landbrugsjord. På billedet ses den del af pumpelaget, som ligger vest for Drammelstrupvej. Øverst i billedet ses Grund Fjord. I højre side af billedet ses udkanten af Allingåbro.

På det første målfaste kort fra 1812 består området af enge langs Alling Ås slyngninger.


Projektet blev gennemført i mellem 1950 og 1952. I Rougsø-Sønderhald Herreders Landboforenings jubilæumsskrift 1926 — 1976 hedder det blandt andet om projektet: "Området ligger mellem Allingå og Drammelstrup, langs Allingåen. Ved højvande i Grund fjord kunne vandet brede sig ind over arealet, og formålet med projektet var dels at hindre disse oversvømmelser, dels at kunne afvande arealet. Arbejdet blev udført i årene 1950 — 52 og omfatter 64.3 ha. Digets længde er 2 km og kanallængden 1.8 km. Desuden opførtes en pumpestation med en kapacitet på 265 l/sek. Anlægssummen var 160.000 kr., hvoraf lodsejerne skulle betale 65.000 kr. med en årlig ydelse på 7,6 %, hvoraf de 3,1 % er afdrag. Arbejdet blev projekteret af landinspektør. På arealet avles der nu store udbytter, hvorfor det har været en særdeles god investering".

Projektet bliver første gang nævnt i dagspressen i Randers Dagblad og Folketidende den 20. september 1950. I avisen beskrives et kommende møde blandt en snes lodsejere, og at arbejdet er budgetteret til 109.000 kr. Næsten præcist to år skriver avisen, i det viste udklip, at arbejdet er gennemført, og at den endelige pris for projektet blev 160.000 kr. 

På statens tørvekort kan man se, at det kun er mindre dele af det 66 ha store pumpelag, som er tørvejord. De lyserøde områder har et organisk indhold på mere end 12 % og de lysegrønne områder har et organisk indhold på mellem 6 og 12 %. 

Terrænsænkninger i området betyder, at man ikke kan slukke for pumperne uden, at der opstår en lavvandet sø. Kortet viser søens udbredelse, hvis vandspejlet står 40 cm over havets overflade.

Norddjurs Kommune arbejder på at lave naturgenopretning i området. Så måske er Drammelstrup Enge snart givet tilbage til naturen igen.