Råby m.fl. Enges Landvindingslag

Råby m.fl. Enges Landvindingslag (også kaldet Råby-Tørring Enge) ligger øst for landsbyen Råby på vestsiden af Randers Fjord. Landsbyen Udbyhøj ligger inden for landvindingslagets grænse i den nordlige ende af området.

Hvis man ser bort fra landsbyen Udbyhøj er det meste af det 809 ha store landvindingslag landbrugsjord.

Da det første målfaste kort over området blev opmålt i 1791 var det meste af området enge. På eksemplet til venstre er der også tørvegravesignaturer i den nordlige ende. Det kunne betyde, at der dengang var organisk jord i dele af området. I 1791 lå øen Andpollen i Randers Fjord ud for kysten. Dengang tjente øen som fælled for de 22 gårde, der på det tidspunkt udgjorde landsbyen Råby.

Da de høje målebordsblade blev opmålt i 1842-1899 var området stadig næsten udelukkende engarealer. Bortset fra området i den nordlige ende, hvor landsbyen Udbyhøj ligger. Andpollen har nu skiftet navn til Odpold.

Afvandingen af området blev gennemført ret sent. Den 16. juni 1958 skriver Socialdemokraten for Randers og Omegn, at Landbrugsministeriet søger Finansudvalget om 2,2 millioner kr. til afvanding af 835 ha i Raaby-Tørring Enge (i artiklen også kaldet Ø. Tørslev Enge). Ved udgangen af 1964 er arbejdet gennemført og Randers Amtsavis skriver den 19. december, at den endelige pris for projektet blev 2.718.799 kr., hvoraf lodsejerne skulle betale ca. 1,1 millioner kr.

Landvinding i et så stort område kræver selvfølgelig et omfattende system af diger, dræn og kanaler. I vedtægterne for landvindingslagets kendelse, stadsfæstet den 23. juli 1963 af afvandingskommissionen, står der følgende om den tekniske indretning af landvindingslaget: "Pumpestation bestående af et grundmuret hus med et pumpeanlæg omfattende 3 stk. elektrisk drevne pumper med afløb til Randers Fjord. Digeanlæg bestående af dige langs Randers Fjord med tilhørende fløjdiger af samlet længde ca. 7,5 km. Fyldgravsvandløb langs diget, i alt ca. 4,0 km. Afvandingskanaler og rørledninger, i alt ca. 20 km".

En del af landvindingslaget set fra syd mod nord. Det ses tydeligt, at diget udgør en skarp afgrænsning mellem Randers Fjord og det indvundne område.

På statens tørvekort kan man se, at det kun er mindre dele af det 809 ha store landvindingslag, som er tørvejord. De lyserøde områder har et organisk indhold på mere end 12 % og de lysegrønne områder har et organisk indhold på mellem 6 og 12 %. Læg i øvrigt mærke til, at Andpollen eller Odpold i dag er landfast.

Kortet viser en situation, hvor vandspejlet står 20 cm over den normale havoverflade, hvilket er en helt almindeligt vandstand. Hvis pumperne stoppes og digerne fjernes vil der, på grund af sætninger, stå vand på et areal, hvor der inden tørlægningen var enge. Sætningerne kunne tyde på, at der er, eller har været, mere organisk jord i området end tørvekortet antyder.