Dronningborg og Tjærby Enges Landvindingslag

Det 47 ha store landvindingslag ligger lige øst for Randers ved Dronningborg på nordsiden af Randers Fjord.

På et luftfoto kan man se, at der stadig er en del landbrugsjord i området. Men der er blandt andet også kolonihavehuse ved Tjærby-kolonien og dele af et industriområde inden for landvindingslagets grænser.

På det første målfaste kort fra 1784 består området af engarealer. Der er også en del tørvegrave i fjorddalen lige nord for landvindingslaget.

Projektet blev gennemført fra 1956 til 1959. Den 15. juni 1956 skriver Randers Dagblad og Folketidende, at Landbrugsministeriet havde godkendt projektet, og at staten ville betale 60 % af udgifterne, som var anslået til 180.000 kr.

Den 26. januar 1959 skriver Social-Demokraten for Randers og Omegn, at projektet er gennemført. De skriver blandt andet, at der er anvendt rør til at føre vandet til pumpestationen, hvor man tidligere havde anvendt grøfter. Det beskrives også, at projektet blev 4.340 kr. dyrere end forventet.

Diget, som er en populær vandresti, udgør en skarp adskillelse af Randers Fjord og de indvundne arealer. Til venstre i billedet ses Dronningborg Baadelaug og øverst i billedet ses Randers Havn og Randers By.

På statens tørvekort kan man se, at det kun er begrænsede dele af det 47 ha store landvindingslag, der er tørvejord. De lyserøde områder har et organisk indhold på mere end 12 % og de lysegrønne områder har et organisk indhold på mellem 6 og 12 %. Naturgenopretning vil dog formentlig alligevel have en positiv klimaeffekt på grund af ophobning af organisk materiale, som sedimenterer i de lavvandede områder.

Kortet viser en situation, hvor vandspejlet står 20 cm over den normale havoverflade, hvilket er en helt almindeligt vandstand. Sætninger har betydet, at store dele af de gamle enge vil stå under vand, hvis man fjerner diget. Sætningerne kunne tyde på, at der er, eller har været, mere organisk jord i området end tørvekortet antyder. Hvis området naturgenoprettes vil det formentlig være nødvendigt at lave afværge for at sikre, at industriområdet og kolonihavehusene i Tjærby-kolonien ikke påvirkes.